Sermons

Rosh Hashana 5778

Rabbi’s Erev Rosh Hashanah Sermon

Rabbi’s Rosh Hashanah Morning Sermon

Jan Miyake’s Haftarah Commentary

Yom Kippur 5778

Rabbi’s Kol Nidre Sermon

Rabbi’s Yom Kippur Morning Sermon

Rosh Hashanah 5777

Rabbi’s Welcome

Rabbi’s Erev Rosh Hashanah Sermon

Rabbi’s Rosh Hashanah Morning Sermon

Kathryn Fleisher’s Haftarah Commentary

Yom Kippur 5777

Rabbi’s Kol Nidre Welcome

Rabbi’s Kol Nidre Sermon

Rabbi’s Yom Kippur Morning Sermon

Semi-Annual Congregational Meeting 6/4/2017

Rabbi’s D’Var Torah